Общи разпоредби

Уебсайтът tarikuti.com е собственост на търговско дружеството УИРК ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 201045541, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Стрелбище, ул. „Мила Родина“ № 20-22Б, партерен етаж.

УИРК ЕООД е администратор на лични данни и като такъв обработва личните данни на всеки един потребител, използващ нашите услуги. Извършвайки своята дейост, сайтът tarikuti.com обработва информация, включително и такава, която по смисъла на закона представлява лични данни. Събраната от нас информация отговаря на правните норми, произтичащи от Закона за защита на личните данни, Регламент на Европейския съюз № 2016/679, както и на всички останали правни източници, касаещи личните данни на потребителя.

Политиката за поверителност има за цел да ви информира относно начина, по който ние обработваме личните данни, включително и вашите права, свързани със защитата срещу злоупотребата с тях.

Използвайки уебсайта tarikuti.com (при създаването на акаунт и/или поръчка), потребителят декларира и приема безусловно, че личните му данни ще бъдат включени в базата данни на УИРК ЕООД По този начин потребителят дава изрично и недвусмислено съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на Общите условия.

Лични данни са всички свързани с идентифицирането на потребителя сведения, като например: име, възраст, пол, телефон, имейл адрес и пр. УИРК ЕООД не обработва биометрични и генетични данни, както и попадащи в специална категория лични данни, отнасящи се до вашата етническа принадлежност и интимен живот.

УИРК ЕООД има задължението да не разкрива пред трети лица предоставената от потребителя информация, освен ако не е налице предвидена от закона причина.

Потребителите имат право да получат достъп до съхраняваните техни лични данни чрез изпращане на съобщение до посочения адрес за контакт. След като получи въпросния достъп, всеки един потребител може да промени или да изтрие своите лични данни. В случай на неправомерно или незаконно използване на лични данни, потребителят може да потърси правата си като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на следния електронен адрес: www.cpdp.bg.

Събирана от нас лична информация

 • Потребителски имена;
 • Потребителски адрес;
 • Подробности за плащане;
 • Настройки и административни данни;
 • • Изпратени до нас съобщения;
 • История и логове.

Цели и основания за използване на Вашите лични данни

 • Дейности по управление на електронния магазин;
 • За изпълнение на поръчката;
 • За предотвратяване на измами при плащане;
 • Генериране на статистика;
 • Подобряване на уебсайта;
 • Предоставяне на подходящи за Вас реклами;
 • Организиране на събития и регистрация за тях.

Предоставената от вас информация се съхранява за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на изтриване на информацията или от датата на заличаване на Вашата сметка. Бисквитките, използвани от tarikuti.com са с максимална продължителност 120 /сто и двадесет / дни. Ако в даден правен или нормативен акт е предвиден по-дълъг срок за съхранение на Вашите лични данни, същите ще бъдат съхранявани съгласно действащите нормативни актове.

Достъпът до tarikuti.com през социални мрежи /Facebook, Twitter, Instagram и др./ изисква отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Приемането на тези общи разпоредби не означава, че УИРК ЕООД е отговорна за защитата на личните данни.

Бисквитки

tarikuti.com използва бисквитки, които улесняват навигацията в него чрез запаметяване на вашите предпочитания. Ако устройството ви се използва от други потребители, това може да промени ефекта на бисквитките. Те могат да бъдат деактивирани от вашия уеб браузър, в резултат на което някои от секциите на сайта ще започнат да функционират правилно. УИРК ЕООД не носи отговорност, ако използваният от вас интернет браузър не поддържа функции за контрол върху използването и отказ от запаметяване или изтриване на съхранените бисквитки.

Разкриване на лични данни пред трети страни

УИРК ЕООД може да разкрива личната информация пред партньори и подизпълнители, които предоставят услуги и продукти, свързани с дейността на компанията. Трети страни могат да получат достъп до предоставената от вас информация за обществено ползване единствено при условията, заложени в декларацията за поверителност.

УИРК ЕООД предоставя информация към трети лица с помощта на механизми, които осигуряват ниво на защита, отговарящо на договорените стандарти. Така вашите данни се разглеждат като поверителни и от трети лица.

УИРК ЕООД може да предоставя вашите лични данни в случай на съдебни спорове, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или по повод на други въпроси от обществено значение.

Вашите права

Предоставяйки личните си данни на УИРК ЕООД, чрез използването на сайта tarikuti.com, вие имате следните права:

 • Да проверявате подадената от Вас информация;
 • Да получите достъп, да коригирате, заключите или блокирате Вашите лични данни;
 • Да възразите срещу обработката на Вашите лични данни;
 • Да откажете обработката на Вашите лични данни;
 • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/;
 • Да откажете обработката на Вашите лични данни за целите на маркетингово проучване;
 • Да получите отговор на въпроса кой и защо обработва Вашите лични данни.

УИРК ЕООД се стреми да ви осигури пълна прозрачност относно съхранението на Вашите лични данни. За тази цел всички потребители могат да отправят искания и възражения към Компанията.

УИРК ЕООД ще има правото да променя или да допълва настоящата политика при въвеждане на нови разпоредби в законодателството, както и при създаване на нови услуги в сайта tarikuti.com.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на адрес:

Ел. поща: legal@tarikuti.com

За контакт с действащия надзорен орган: Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, адрес: София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 029153518, имейл: kzld@cpdp.com, уебсайт: www.cpdp.com