Блог

Организирана от „Диджитал Медиа” АД
Настоящите Правила за участие уреждат отношенията между Организатора от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.

1. ПЕРИОД НА ИГРАТА:
Играта продължава от 09.08.2022 г. до 16.08.2022 г., 18:00 ч.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Диджитал Медиа АД“

3. НАГРАДАТА В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ„Диджитал Медиа АД“ на спечелилия участник.

4. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:
https://www.facebook.com/tarikuti1
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5. УЧАСТНИЦИ:
5.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. С подаване на заявка за участие в Играта всеки участник дава изричното си съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) за обработката на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е и договорно задължение във връзка с предоставяне на награди – съгласно чл. 6, пар. 1, буква „б“ от GDPR; обработването е необходимо за спазването на законово задължение спрямо нас, като Администратор – чл. 6, пар. 1, буква „в“ от GDPR, както и на базата на легитимния интерес на Администратора – чл. 6, пар. 1, буква „е“ от GDPR.
5.2. Ограничения за участие:
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
6.1.Провеждането и участието в ИГРАТА се извършва в съответствие с настоящите Официални правилата.
6.2.Приемането на Официалните правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка. С харесване на страницата във Facebook на TRKT https://www.facebook.com/tarikuti1 или написване в коментар под поста с отговор на въпроса участникът дава съгласие с правилата на Играта и потвърждава, че има навършени 18 години.
6.3.Участието в играта е безвъзмездно и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.
6.4. За участие в Играта участникът използва своята регистрация във FACEBOOK, съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ.
6.5.Участието се извършва посредством следния механизъм:
Всеки, който, в периода от 09.08.2022 г. дo 16.08.2022 г., 18:00 ч. приеме общите условия и правила на играта, потвърди, че има навършени 18 години, като напише коментар под поста на страницата на TRKT, според условията, зададени в него се регистрира за участие и има право да участва в игра за спечелването на НАГРАДИТЕ, описани в т.7.

7. НАГРАДИ:
Тениска от лимитираната колекция на TRKT Starboy by Azis.

8. ПОБЕДИТЕЛИ:
8.1. Победителият, спечелил НАГРАДА от играта, ще бъде обявявен в коментар под поста на ИГРАТА на 17.08.2022 г. след 16:00 ч.
8.2. Победителите се определят от екипа на “Диджитал Медиа” на база на съдържанието на коментарите под поста.
8.3. Един участник може да спечели само една награда.
8.4. Победителите ще бъдат обявени на Facebook страницата
https://www.facebook.com/tarikuti1

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Организаторът поема ангажимент да уведоми лично всеки един от печелившите. За лично уведомление се счита лично съобщение във Facebook.
9.2. Получаване на награди:
· Всеки Победител ще получи лично съобщение, изпратено от Организатора.
· НАГРАДИ- след получаването на лично съобщение, в еднодневен срок от получаване на съобщението, Победителят трябва да се свърже с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предостави поисканата информация за контакт, за да се уточни кога да получи наградата си. Ако Победителят не се свърже с Организатора, губи правото да получи своята награда.
· Наградата се изпраща лично на спечелилия участник или на друго, посочено от него лице.
· При получаване на наградата, Победителите се идентифицират с лична карта.
· За да получат наградата си, Победителите се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:
o Три имена на участника
o Телефон за връзка на участника
· Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, грешни имена или невалиден зелен сертификат.
· Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от „Диджитал Медиа АД“, само и единствено за целите на Играта, а именно верифициране на победителя при получаване на наградата.
9.3.Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
9.4. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
9.5. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
9.6. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
10.1. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/tarikuti1 участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
10.2. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
10.3. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта. Участниците могат да се запознаят с политиката за поверителност и условията за защита на личните данни на „Диджитал Медиа” АДна следния адрес: https://tarikuti.com/poveritelnost/
10.4. Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.
10.6. СЪДЕБЕН СПОР:
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.
10.7. ДЕЙСТВИЕ:
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на и действат през целия период на провеждане на играта.